slogan

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen.

 

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Arenda uitdrukkelijk afgewezen. Arenda biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Arenda streeft ernaar dat om de inhoud van de site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar Arenda kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Arenda aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit verband.   

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Arenda dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Arenda onderhouden en Arenda heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Arenda geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Arenda dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Arenda.

 

Wijzigingen
Alle informatie en of aanbevelingen op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door Arenda worden gewijzigd.
Op de website verstrekte informatie ook op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.  Arenda verstrekt door middel van deze site informatie over haar financieel producten en diensten.. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

 

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is Nederland recht van toepassing.